Facebook ikon Twitter ikon Vimdeo ikon

Bekkestua skole

Søknad om permisjon

INFORMASJON OM ELEVPERMISJON OG FRAVÆR FRA PLIKTIG OPPLÆRING

Søknad om permisjon gjøres elektronisk. Les mer om hvordan ved å følge denne lenken:
https://www.baerum.kommune.no/elevpermisjon


 Adgangen til å søke permisjon

Opplæringsloven § 2-11 inneholder bestemmelsene om elevpermisjon. Her heter det:

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Paragrafen må sees i sammenheng med § 2-1 som omhandler rett og plikt til grunnskoleopplæring:

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring.

Permisjon er ikke en rettighet for den enkelte. Ved innvilget permisjon fraskriver eleven (eller foreldrene på elevens vegne) seg retten til offentlig grunnskoleopplæring for en periode tilsvarende lengden av fraværet.

Permisjonslengde

Opplæringslovens grense for maksimal permisjonstid er ufravikelig. Det betyr at ingen kan innvilges permisjon med varighet utover 2 uker (10 skoledager).

Ved lengre fravær enn to uker meldes eleven ut av skolen. Eleven kan ikke sikres å få plassen tilbake i klassen eller skolen. Dersom det er ledig kapasitet, kan eleven få plassen tilbake. Eleven garanteres skoleplass i kommunen.

Bærum kommune innvilger normalt ikke permisjon for mer enn inntil 10 skoledager pr. skoleår.

Ifølge forskrift til opplæringsloven § 3-41 kan eleven kreve at inntil 10 dager innvilget permisjon etter opplæringsloven § 2-11 ikke skal føres på vitnemålet. Dette gjelder for hvert skoleår på ungdomstrinnet.

Forsvarlighet

Før permisjon innvilges eller avslås skal rektor foreta en vurdering av om det er forsvarlig i forhold til elevens opplæring å la ham/henne være borte fra skolen i det aktuelle tidsrommet. Til grunn for vurderingen vil naturlig inngå momenter som

• skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden

• om det gis opplæring i permisjonstiden, og i tilfelle hva og hvordan den gis

• hvilke andre sosiale, intellektuelle og kulturelle opplevelser eleven vil få i permisjonstiden og hvilket utbytte han/hun kan forventes å ha av dette

• om eleven har hatt permisjon før

2

Det skal i bærumsskolen ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av:

• Statlige kartleggingsprøver

• Nasjonale prøver

• Eksamener, muntlig og skriftlig

Det kan innvilges permisjon til familiesamlinger av særlig sorgpreget karakter, for eksempel dødsfall eller begravelse. Dette gjelder også på dager der det gjennomføres prøver eller forberedelse til prøver.

Det kan innvilges permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Det er ikke et krav at elever skal få opplæring i permisjonstiden, men det vil lettere kunne forsvares å innvilge permisjon dersom eleven har et godt opplæringstilbud.

Eleven kan imidlertid ikke gjøre regning med at skolen tilbyr ekstra undervisning for å ta igjen for undervisning som er "tapt" i fraværsperioden.

Vurderingen av forsvarlighet bygger til en viss grad på skjønn. Utdanningsdirektoratet har tilkjennegitt at en ønsker at skolene legger opp til en streng vurderingspraksis på dette området.

Ugyldig fravær

Dersom foresatte velger å reise, enten uten å ha søkt om permisjon, eller uten å ha fått innvilget (hele) søknaden, vil eleven få ugyldig fravær for den delen av søknaden som ikke er innvilget. Det samme gjelder fravær utover to ukers permisjon. Dette kan få konsekvenser for ordenskarakteren, jf. Ordensreglementet for skolene i Bærum kommune, § 5.

Vedtaksmyndighet

Det er rektor ved den enkelte skole som behandler og avgjør søknader om permisjon.

Søknad/søknadsfrist

Søknader om permisjon skal normalt sendes skolen senest én måned før permisjonen skal starte. Bærum kommune krever at slik søknad skal komme fra foreldrene eller den som har det daglige ansvaret for barnet. Ved akutte situasjoner kan fristen fravikes.

Merk at også den av foreldrene som har foreldreansvar, men som barnet ikke bor fast hos, har medbestemmelse når det gjelder barns utdannelse, jfr. barneloven § 30. Det må således forutsettes at denne er innforstått med søknader om permisjon.

Link til søknadsskjema finnes på skolens hjemmeside. Eventuelle spørsmål om ordningen kan rettes til skolen v/rektor.

Klageadgang

Når rektor tar stilling til en søknad om permisjon, er dette et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det betyr bl.a.at søker kan klage på vedtaket. Vedtaket skal derfor inneholde informasjon om klageadgang og klagefrist. En eventuell klage rettes til Bærum kommune ved (skolens navn) innen 3 uker etter at avslaget er mottatt. Dersom skolen ikke omgjør vedtaket, vil klagen bli sendt til kommunens klagenevnd. Hvis klagenevnden ikke gir klager medhold, sendes klagen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA).