Facebook ikon Twitter ikon Vimdeo ikon

Bekkestua skole

Søknad om permisjon

SØKNAD OM PERMISJON FRA GRUNNSKOLEOPPLÆRING

I kapittel 2, §2-11.i opplæringslove heter det:
”Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker”
 Avgjørelsesmyndighet er delegert til rektor ved den enkelte skole, og søknaden sendes skolen.

BÆRUM KOMMUNE HAR VEDTATT FØLGENDE RETNINGSLINJER:

 1. Gjennom et samarbeid mellom skolen og hjemmene søkes omfanget av søknader om skolefri holdt på et akseptabelt nivå.

 2. Skolen kan innvilge søknader om skolefri når det er gode grunner for det, som når:
- foreldrenes ferie faller utenom skoleferiene.
- Helsemessige eller velferdsmessige forhold i familien tilsier det
- Eleven skal delta i nasjonale eller internasjonale arrangement innen kultur, idrett o.l. 

3. Skolekorps og foreninger av forskjellige slag bør arrangere fellesturer eller samlinger i den
ordinære ferietiden.

4. Hjemmene må være tilbakeholdne med å søke sine barn fri fra undervisningen.Foreldrene
bærer ansvaret for elevenes skolesituasjon og kan ikke kreve å få ekstraundervisning for å
ta igjen det forsømte.
......................................................................................................................................................
Skjema fylles ut i 1 eks og leveres til rektor/evnt. kontoret 

Vi søker om fri for:__________________________________________________  Klasse:_______________________

i tidsrommet:_____________________________________

 BEGRUNNELSE:  

 

____________________________________________

dato foresattes underskrift

Eleven har selv ansvar for å holde seg orientert med hva som skjer på skolen under fraværet.
Vi ber også om at eleven gjør oppgavene i arbeidsplanen, i samarbeid med kontaktlærer.

Vedtak:

____________________________________________

dato rektors underskrift

Ansatte